Advertisement

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2017/2018 nauczycielki przedszkola nadal realizować będą innowację pedagogiczną pn. "Małe i duże po Polsce podróże"w grupie dzieci 5-6 letnich
w oddziale IV.

Innowacja ma na celu kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Innowacja jest realizowana w przedszkolu w ciągu kolejnych dwóch lat szkolnych - od 1 października 2016r. do 30 czerwca 2018r. W poprzednim roku szkolnym obejmowała dzieci w wieku 4-5 lat, uczęszczające do oddz. III, natomiast w obecnym roku szkolnym – te same dzieci jako 5-6 latki w oddz. IV.

Przewiduje realizację treści kształcących właściwe postawy społeczne i patriotyczne podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych, w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia te odbywać się będą dodatkowo w ciągu jednego lub kilku kolejnych dni w każdym miesiącu, zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem działań i w korelacji z tygodniową tematyką kompleksową.

W pierwszym roku trwania innowacji tematyka zajęć skupiona była na przybliżeniu dzieciom obrazu regionu Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia - papieskiego miasta Wadowice oraz gminy i powiatu wadowickiego.

W roku obecnym dzieci poznawać będą w każdym miesiącu kolejno pozostałe regiony Polski: region świętokrzyski, Podlasie, Górny i Dolny Śląsk, Podkarpacie, Warmię i Mazury, Wielkopolskę, Mazowsze ze stolicą Polski i Pomorze.
Opracowana innowacja zakłada integrację treści kształcących ze wszystkich dziedzin: społeczną, językową, matematyczną, przyrodniczą i ekologiczną, artystyczną, zdrowotną, emocjonalną.

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze poprowadzone są z wykorzystaniem szerokiego wachlarza atrakcyjnych metod i form pracy, w tym praktycznych metod poznawania najbliższego regionu (np. obserwacji, wycieczek, spotkań z ludźmi znanymi i ważnymi dla naszego regionu). Innowacja przewiduje m.in. poznawanie charakterystycznych regionalnych zwyczajów, gwary, legend, baśni, pieśni i przyśpiewek, tańców, strojów, potraw, zabytków kultury; obejmuje też zwiedzanie muzeów, wystaw, miejsc kultu, a także udział w spotkaniach, pokazach i akcjach ekologicznych.

W ramach innowacji prowadzone będą również zajęcia otwarte dla rodziców (minimum 2 w roku), które będą bazowały na metodyce działań twórczych. Ponadto nauczycielki poprowadzą pedagogizację dla rodziców poprzez prelekcje podczas zebrań grupowych oraz poprzez publikację artykułów w przedszkolnej gazetce pt. „Miś Uszatek”.


Przewidywane efekty innowacji to:

- wzbogacenie wiedzy przedszkolaków o rodzinnym mieście i jego okolicach oraz o regionie małopolskim i wybranych regionach kraju – wiedzy w zakresie historii, kultury, gospodarki, architektury, zasobów przyrodniczych i ekologii;
- ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej i twórczego uczestnictwa w jej rozwoju;
- rozwinięcie i umocnienie uczucia miłości i przywiązania do kraju rodzinnego, jego symboli narodowych, języka, zabytków, dziedzictwa kultury oraz bogactwa i piękna ziemi ojczystej;
- wzbogacenie tradycji rodzinnych, uroczyste obchodzenie zwyczajów i świąt w rodzinach przedszkolaków.


Przedszkolowo.pl logo