Innowacje pedagogiczne

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowane będą 2 innowacje pedagogiczne.
Ich krótki opis zamieszczamy poniżej:

Innowacja pedagogiczna pt.: „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”.

Jej autorem jest nauczyciel przedszkola - mgr Halina Kołek. Innowacja ma charakter metodyczny. Będzie realizowana w terminie od 1 października 2013r do 30 czerwca 2014r. Obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat, we wszystkich czterech grupach wiekowych. Jej głównym celem jest przybliżanie dzieciom pojęć matematycznych z wykorzystaniem elementów metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Innowacja zakłada realizację treści matematycznych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w każdej grupie wiekowej, podczas jednego zajęcia w tygodniu. Zajęcia te będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie, a dodatkowo - codziennie w pierwszej lub trzeciej części dnia będzie miało miejsce powtarzanie i utrwalanie poznanego materiału, w formie zabaw, gier, ćwiczeń utrwalających.
W ciągu roku zakłada się realizację następujących kręgów tematycznych, zgodnie z założeniami metodyki prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej:
 1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 3. Rytmy i rytmiczność.
 4. Przyswajanie określeń czasu.
 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 6. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 7. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 8. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i wysokości.
 9. Kształty i figury – intuicje geometryczne.
 10. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 11. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
 12. Rozwiązywanie zadań z treścią, zapisywanie czynności matematycznych znakami.

W każdym miesiącu wprowadzane będzie jedno zagadnienie matematyczne, a zagadnienia sformułowane jako: „Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby” oraz "Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego" będą realizowane w ciągu całego roku szkolnego.
Innowacja "Matematyka łatwa, prosta i przyjemna" obejmuje swym zasięgiem wszystkie dzieci w przedszkolu, ale jest skierowana równocześnie do rodziców przedszkolaków oraz nauczycieli pracujących w przedszkolu. Przewiduje bowiem realizację szczegółowych zadań nie tylko w zakresie "pracy z wychowankiem", ale także działania w obszarach: współpraca z rodzicami; zadania dla nauczyciela; doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

Szczegółowe cele w/w innowacji są następujące:
 1. Rozwijanie inteligencji przedoperacyjnej oraz wspomaganie rozwoju rozumowania logicznego na poziomie myślenia operacyjnego.
 2. Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej.
 3. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 4. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 5. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Przewidywane efekty to:
- Nabycie wiadomości i umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole - w zakresie orientacji przestrzennej; powtarzających się rytmów i rytmiczności; przewidywania następstw; określeń czasu; poprawnego liczenia obiektów; klasyfikowania; systematyzowania; zbiorów; kształtów i figur geometrycznych; pomiarów długości, szerokości i wysokości; określania i pomiaru wielkości i ciężaru; rozwiązywania zadań z treścią; zapisywania czynności matematycznych znakami.
- Wykształcenie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym;
- Nabycie umiejętności stosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.Innowacja pedagogiczna pt.: "Jak zostać artystą?"

Autorem wprowadzanej innowacji metodycznej "Jak zostać artystą" jest nauczyciel przedszkola - Wiesława Gancarczyk. Głównym celem innowacji jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne przy współudziale rodziców, nauczycieli i środowiska.
Innowacja kierowana jest do dzieci w wieku 4-5 lat, a także do rodziców, nauczycieli i środowiska. Będzie realizowana od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2015r. W zajęciach będą uczestniczyć dzieci z oddz. III, a w roku przyszłym - dzieci z oddziału IV.
Innowacja zakłada wzbogacenie wachlarza proponowanych dzieciom form aktywności artystycznej o nowe atrakcyjne techniki plastyczne. Przewiduje również szereg działań rozwijających uzdolnienia muzyczne, taneczne i teatralne dzieci.
Organizacja zajęć artystycznych będzie miała miejsce dwa razy w każdym tygodniu. Zajęcia odbywać się będą głównie w przedszkolu, ale również poza nim, w formie wycieczek, spotkań, warsztatów, koncertów itp.

Szczegółowe cele w/w innowacji są następujące:
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej;
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem;
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu;
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności;
 • aktywizowanie procesów poznawczych;
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią;
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia;
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości;
 • umacnianie więzi rodzinnych.

Przewidywane efekty to:
 • umiejętność dostrzegania piękna w otaczającym świecie i przedstawiania za pomocą działań plastycznych swoich przeżyć i wiedzy;
 • stosowanie różnorodnych technik plastycznych, eksperymentowanie materiałem i tworzywem plastycznym;
 • umiejętność wyrażania słowami ogólnych wrażeń na temat oglądanych dzieł sztuki;
 • znajomość sztuki ludowej swojego regionu;
 • rozpoznawanie najważniejszych zabytków znajdujących się w najbliższej okolicy oraz wybranych pomników i budowli o charakterystycznej architekturze;
 • samodzielne podejmowanie pracy; wykazywanie się wytrwałością, systematycznością, inwencją i inicjatywą oraz umiejętnością planowania swojej pracy;
 • umiejętność odgrywania ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem i rekwizytami;
 • chętny śpiew, taniec i muzykowanie, a także prezentowanie swoich umiejętności publicznie;
 • umiejętność współzawodnictwa z innymi dziećmi.