Innowacje pedagogiczne

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowana będzie w oddziale IV innowacja pedagogiczna pn."Jak zostać artystą".
Jej krótki opis zamieszczamy poniżej:


Innowacja pedagogiczna pt.: "Jak zostać artystą?"

Autorem wprowadzonej innowacji metodycznej "Jak zostać artystą" jest nauczyciel przedszkola - Wiesława Gancarczyk. Głównym celem innowacji jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne przy współudziale rodziców, nauczycieli i środowiska.
Innowacja kierowana jest do dzieci w wieku 5-6 lat, a także do rodziców, nauczycieli i środowiska. Jest realizowana od 1 października 2013r. i potrwa do 30 czerwca 2015r. W poprzednim roku szkolnym w zajęciach uczestniczyły dzieci oddz. III, a w bieżącym roku szkolnym - dzieci z oddziału IV.
Innowacja zakłada wzbogacenie wachlarza proponowanych dzieciom form aktywności artystycznej o nowe atrakcyjne techniki plastyczne. Przewiduje również szereg działań rozwijających uzdolnienia muzyczne, taneczne i teatralne dzieci.
Organizacja zajęć artystycznych będzie miała miejsce dwa razy w każdym tygodniu. Zajęcia odbywać się będą głównie w przedszkolu, ale również poza nim, w formie wycieczek, spotkań, warsztatów, koncertów itp.

Szczegółowe cele w/w innowacji są następujące:
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej;
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem;
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu;
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności;
 • aktywizowanie procesów poznawczych;
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią;
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia;
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości;
 • umacnianie więzi rodzinnych.

Przewidywane efekty to:
 • umiejętność dostrzegania piękna w otaczającym świecie i przedstawiania za pomocą działań plastycznych swoich przeżyć i wiedzy;
 • stosowanie różnorodnych technik plastycznych, eksperymentowanie materiałem i tworzywem plastycznym;
 • umiejętność wyrażania słowami ogólnych wrażeń na temat oglądanych dzieł sztuki;
 • znajomość sztuki ludowej swojego regionu;
 • rozpoznawanie najważniejszych zabytków znajdujących się w najbliższej okolicy oraz wybranych pomników i budowli o charakterystycznej architekturze;
 • samodzielne podejmowanie pracy; wykazywanie się wytrwałością, systematycznością, inwencją i inicjatywą oraz umiejętnością planowania swojej pracy;
 • umiejętność odgrywania ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem i rekwizytami;
 • chętny śpiew, taniec i muzykowanie, a także prezentowanie swoich umiejętności publicznie;
 • umiejętność współzawodnictwa z innymi dziećmi.

Przedszkolowo.pl logo